Skip to main content

Faoin bPlean

Fíorléarscáil na hÉireann

Saibhreas ár nAigéin 

Nuair a chuirtear achar ár ngrinnill farraige san áireamh, tá Éire ar cheann de na stáit is mó san Aontas Eorpach (AE); agus cearta ceannasacha nó eisiacha aici ar cheann de na cóimheasa is mó idir farraige agus talamh (os cionn 10:1) de chuid aon Stáit san AE. 
  
Tá ár n-aigéan ina shócmhainn náisiúnta, agus é ag tacú le geilleagar éagsúil muirí a bhfuil cumas ollmhór aige leas a bhaint as an margadh domhanda muirí le haghaidhna nithe seo a leanas: 
 
  • bia mara, 
  • turasóireacht, 
  • fuinneamh, agus 
  • feidhmeanna nua ó thaobh sláinte, leighis agus teicneolaíochta de. 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin I gcomhthreo leis sin, tugann ár n-acmhainn mhuirí leasanna neamhthráchtála dúinn, mar shampla, taitneamhacht, bithéagsúlacht agus ár n-aeráid chineálta. 

Bhí an Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin bunaithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar tugadh faoi sa bhliain 2012 ‘Saibhreas ár nAigéin: Do Thuairimí a Lorg: Bealaí Nua; Cur Chuige Nua; Smaointeoireacht Nua’
 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn 

Leagtar amach sa doiciméad Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin an Fhís agus na Spriocanna Ardleibhéil atá ag an Rialtas. Freisin, leagtar amach na Príomhghníomhartha Cumasúcháin a dhéanfaidh sé chun beartas, rialachas agus timpeallacht gnó is iomchuí a chur i bhfeidhm ionas go mbeimid in ann ár n-acmhainn mhuirí a bhaint amach.  

 

Diagram of Our Vision, Goals and Enablers.

Athbhreithniú Bliantúil ar Dhul Chun CinnLink to the 2018 Annual Review of Progress

Is é atá sa séú Athbhreithniú Bliantúil ar Dhul Chun Cinn, a foilsíodh i mí an Mheithimh 2019, léargas ar na príomhghníomhaíochtaí thar raon gníomhaíochtaí a rinne Ranna Rialtais agus a gcomhlachtaí Stáit in 2018. Cuirtear i láthair fosta sa tuarascáil freisin inseachadtaí móra le haghaidh 2019.

Tháinig an séú Athbhreithniú Bliantúil ar Dhul Chun Cinn i gcomhthráth leis an gCruinniú Mullaigh Saibhreas Aigéin a bhí ar siúl mar chuid de SeaFest 2019, agus a bhí mar chuid de chlár na comhdhála.

Tabhair cuairt ar ár leathanach foilseachán chun cóip de na hAthbhreithnithe Bliantúla is déanaí agus roimhe seo a íoslódáil.

Ár gCruinniú Mullaigh maidir le Saibhreas ár nAigéin / SeaFest

Tá an tAthbhreithniú bliantúil ar Dhul Chun Cinn ag tarlú ag an am céann leis an gCruinniú Mullaigh Saibhreas Aigéin bliantúil. Tionóladh an chéad Chomhdháil bhliantúil Aigéan Aigéin i mBaile Átha Cliath i mí an Mheithimh 2014.  Pléadh ag an gcomhdháil an méid a baineadh amach go dtí seo, fás inbhuanaithe agus deiseanna fostaíochta don todhchaí agus na gníomhartha is gá chun dul chun cinn a bhrú chun ar aghaidh.

Tionóladh an dara Comhdháil Saibhreas Aigéin bliantúil i gCorcaigh i mí Iúil 2015. Rinneadh imeacht 2015 a fhorbairt chun sraith imeachtaí a chur ar siúl thar trí lá lena n-áirítear an chéad fhéile mhuirí náisiúnta in Éirinn - SeaFest.

Tionóladh an tríú Comhdháil bhliantúil Our Ocean Wealth i nGaillimh 1 Iúil 2016 leis an téama ‘Into the Blue – Innovating for Our Marine Future’. Rinne an chomhdháil imscrúdú ar an dóigh ar féidir le hÉirinn a bheith nuálaíoch i ngach ceann de na trí réimse sprice de Phlean Mara Comhtháite na hÉireann - Leas a bhaint as Saibhreas an Aigéin, eadhon: geilleagar muirí rathúil, éiceachórais shláintiúla agus teagmháil leis an bhfarraige. Bhí imeacht 2016 mar chuid de SeaFest 2016.

Tionóladh an ceathrú Comhdháil bhliantúil Our Ocean Wealth i nGaillimh ar an 30 Meitheamh 2017. Thug an ócáid seo cainteoirí, saineolaithe tionscail, gníomhaireachtaí forbartha gnó agus pobal taighde gnó agus mara na hÉireann le chéile le haghaidh plé dírithe ar théama an Chruinnithe Mullaigh 'Teorainneacha Athmhachnamh agus Nuálaíocht do Gheilleagar Mara Inbhuanaithe. Tionóladh Cruinniú Mullaigh Our Ocean mar chuid de SeaFest 2017.

Bhí an cúigiú Cruinniú Mullaigh Saibhreas Aigéin bliantúil ar siúl i nGaillimh ar an 28 agus 29 Meitheamh 2018. Léiríodh le linn na hócáide comhoibriú láidir idir Bord Iascaigh Mhara (BIM), Bord Bia, Enterprise Ireland, IDA Ireland, Fáilte Ireland, Science Foundation Ireland (SFI), Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) agus Institiúid na Mara le seisiúin aonair ag tabhairt aghaidh ar dheiseanna agus dúshláin chomhshaoil, eacnamaíocha agus shochaíocha chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a chruthú d’Éirinn. Tionóladh Cruinniú Mullaigh Ocean Wealth mar chuid de SeaFest 2018.

Bhí an séú Cruinniú Mullaigh Saibhreas Aigéin bliantúil ar siúl ar an 10 Meitheamh 2019 i Halla na Cathrach i gCorcaigh. Ba é téama an Chruinnithe Mullaigh ‘Guthanna Comhroinnte ó Stáit na nOileán Beag’ agus bhí ionadaithe polaitiúla ó 30 náisiún oileáin bheaga, ceannairí domhanda agus níos mó ná 750 toscaire ag freastal ar an ócáid. Ag an ócáid phléigh ceannairí domhanda an t-athrú aeráide agus sláinte ár n-aigéan le lucht féachana domhanda d’ionadaithe na Náisiún Aontaithe, ceannairí polaitiúla agus gnó agus baill den phobal. Tionóladh Cruinniú Mullaigh Our Ocean Wealth mar chuid de SeaFest 2019.

Tascfhórsaí Saibhreas Aigéin

Tá Harnessing Our Ocean Wealth tiomanta do Thascfhórsaí faoi chathaoirleacht neamhspleách a bhunú chun aghaidh a thabhairt ar roinnt gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean. Ó seoladh an plean, bunaíodh dhá Thascfhórsa - Tascfhórsa Cumasaithe ar Phleanáil Spásúlachta Mara (ETF) agus Tascfhórsa Forbartha (DTF). Tá a gcuid oibre curtha i gcrích ag an dá Thascfhórsa agus tá a gcuid moltaí curtha faoi bhráid an MCG lena mbreithniú. Tugtar sonraí thíos. Foilsíodh cóipeanna de na tuarascálacha ag an 2ú Comhdháil Saibhreas Aigéin agus tá siad ar fáil ar ár leathanach foilseachán le híoslódáil.

Tascfhórsa Cumasaithe ar Phleanáil Spásúlachta Mara

I mí na Nollag 2012 cuireadh de chúram ar an Tascfhórsa Cumasaithe (ETF) ar Phleanáil Spásúlachta Mara (BPA) creat a mholadh chun BPA a chur i bhfeidhm in Éirinn. Le linn a gcuid oibre, bhain an Tascfhórsa leas as roinnt cur i láthair agus plé le saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Bhain an Tascfhórsa leas as dhá staidéar taighde freisin:

Cuireadh tuarascáil an Tascfhórsa agus na moltaí a ghabhann leis faoi bhráid an MCG ag deireadh 2013. Tar éis don MCG an tuarascáil a bhreithniú, d’fhógair an Taoiseach i mí an Mheithimh 2014 go raibh sé ar intinn aige go ndéanfadh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DECLG) ról ceannasach a bheith acu i bhforbairt creata pleanála spásúlachta mara d’Éirinn. Sa tréimhse ó cuireadh an tuarascáil i láthair, leanann baill den MCG, go háirithe an DECLG, ag cur forbairt BPA in Éirinn chun cinn.

Íoslódáil cóip de Thuarascáil an Tascfhórsa Cumasaithe

Ár dTascfhórsa Forbartha Saibhreas Aigéin

In 2013, bunaíodh an Tascfhórsa Forbartha (DTF) chun tuairisciú don MCG ar cheithre ghníomh shonracha in Harnessing Our Ocean Wealth. I measc na réimsí a scrúdaíodh bhí Forbairt Ghnó, Margaíocht & Cur Chun Cinn, Straitéis Fiontraíochta Comhtháite, Taighde, Eolas, Teicneolaíocht & Nuálaíocht agus Oideachas agus Oiliúint Idirnáisiúnta. Léiríonn tuarascáil an DTF toradh suntasach ar obair shuntasach a rinneadh thar thréimhse 16 mhí. Mar chuid den obair seo, thiomsaigh na baill agus an rúnaíocht roinnt plépháipéar agus ionchur. Cuireadh na hionchuir seo le tuarascáil dheiridh an Tascfhórsa a cuireadh faoi bhráid an MCG go luath in 2015.

Foilsíodh an tuarascáil, arna formhuiniú ag an Rialtas, i mí Iúil 2015.

Íoslódáil cóip de Thuarascáil an Tascfhórsa Forbartha

Tuarascálacha Stádais 2013  

Féach ár dTuarascálacha Stádais thíos chun tuairiscí chun dáta maidir le sonraíochtaí a fháil.

Tuarascáil Stádais Mhí na Nollag 2013
Tuarascáil Stádais Mhí Mheán Fómhair 2013
Tuarascáil Stádais Mhí an Mheithimh 2013

 

Harnessing Our Ocean Wealth from Marine Institute on Vimeo.