Languages

-A +A

Eolas Fúinn

D’fhoilsigh an Rialtas Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn sa bhliain 2012. Tá an Plean ina thionscnamh de chuid an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí Idir-Rannaigh atá faoi chathaoirleacht ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD. 
 
Cuireadh an suíomh Gréasáin Saibhreas ár nAigéin ar bun chun na nithe seo a leanas a chur ar fáil: 
 
 • faisnéis agus na scéalta is déanaí faoi Phlean Comhtháite Muirí na hÉireann,
 • nuacht a bhaineann le cúrsaí mara ó raon Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais, agus
 • sonraí faoin gcomhdháil bhliantúil agus faoi imeachtaí gaolmhara.

An Grúpa Comhordaithe Muirí 

In Éirinn, is ar roinnt ranna stáit agus gníomhaireachtaí rialtais atá comhfhreagracht as cúrsaí mara. Chun aitheantas a thabhairt don ghá atá le comhordú níos fearr agus do raon leathan na hearnála, cuireadh an Grúpa Comhordaithe Muirí Idir-Rannach ar bun sa bhliain 2009. 
 
Tagann an Grúpa le chéile gach mí, agus ionadaithe do ranna éagsúla a bhfuil baint acu le saincheisteanna muirí á dtabhairt le chéile chun saincheisteanna a bhfuil gníomh idir-rannach ag teastáil ina leith a phlé agus a chomhordú. Is í Roinn an Taoisigh a thionólann an Grúpa.
 
Is ag leibhéal an Rúnaí Chúnta atá comhaltaí den Ghrúpa, agus ionadaíocht á déanamh acu do na Ranna Stáit seo a leanas:
 
 • An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
 • Roinn an Taoisigh
 • An Roinn Cosanta 
 • An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
 • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
 • An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
 • An Rionn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
 • An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
 • An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • An Rionn Gnóthaí Eachtracha agus Trádala

Glacann an Attaché um Chúrsaí Muirí, Oifig an Ard-Aighne agus Foras na Mara páirt sa Ghrúpa freisin.

Tá freagracht ar an nGrúpa Comhordaithe Muirí as Plean Comhtháite Muirí na hÉireann a mhaoirsiú, a sholáthar ar fud an rialtais agus a chur chun feidhme.
 

An Grúpa Comhordaithe Muirí 2017