Skip to main content

Do Thuairimí

Ba phríomhchéim i bhforbairt Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn ba ea an foinse is leithne smaointe agus tuairimí a bhailiú trí shainchomhairliúchán cuimsitheach geallsealbhóra.

Go luath in 2012, seoladh cáipéis sainchomhairliúcháin dar teideal Saibhreas Ár nAigéin: Do Thuairimí a Lorg: Bealaí Nua; Cur Chuige Nua; Smaointeoireacht Nua.  Chuir an phlécháipéis deich gceist i láthair deartha chun tuairimí agus smaointe an phobail a bhailiú maidir le fás inbhuainithe a ghiniúint inár ngeilleagar mara.

Cuireadh fáilte roimh thuairimí agus smaointe breise freisin agus reáchtáladh díospóireacht phoiblí trí fhóram plé ar líne, rud a chuidigh le heolas a thabhairt do lucht déanta beartas mara agus a chuir feabhas ar chaighdeán cinntí a baineadh amach agus seirbhísí a soláthraíodh.

Ullmhaíodh trí cháipéis faisnéise freisin chun tacú leis an gcomhairliúchán. Mar chuid den phróiseas sainchomhairliúcháin, chuir an tAire Coveney, T.D. agus ionadaithe ón nGrúpa Comhordaithe Mara an tionscnamh i láthair Chomhchoiste an Oireachtais ar Chumarsáid, Acmhainní Nádúrtha agus Talmhaíocht. Lean an comhairliúchán ar aghaidh ar feadh 8 seachtaine.

Fuarthas 192 aighneacht ó réimse leathan geallsealbhóirí lena n-áirítear:

  • eagraíochtaí/coistí de chuid an Rialtais/an Stáit (22);
  • NGO (5);
  • daoine aonair (106);
  • grúpaí pobail áitiúla (8);
  • SME, MNC agus fiontair phríobháideacha eile (21);
  • Eagraíochtaí Tionscail, Trádála agus Proifisiúnta (17);
  • Institiúidí Ardoideachais & Higher Education Institutions & Cuibhreannais Taighde (11);
  • agus Eagraíochtaí/Ionadaithe Polaitiúla (2). 

Íoslódáil an Doiciméad Comhairliúcháin 

Íoslódáil achoimhre ar na freagraí ón gcomhairliúchán poiblí