Skip to main content

Cóipcheart & Séanadh

Cóipcheart

Tá gach ceart ar cosaint lena n-áirítear ábhar, suíomh, teidil, leagan amach agus comhéadan úsáideora sainiúil don suíomh, ach ní iad sin amháin.

Toisc go bhfuil ábhar ar an suíomh Gréasáin faoi chóipcheart, d’fhéadfadh úsáid neamhúdaraithe ar bith as ábhair ar bith ar an suíomh Gréasáin dlíthe cóipchirt, trádmhairc agus dlíthe eile a shárú.

Má íoslódálann úsáideoir na hábhair ar an suíomh Gréasáin le haghaidh úsáid phearsanta nó neamhthráchtála, ní mór don úsáideoir gach fógra cóipchirt, trádmhairc nó fógraí comhchosúla eile sna bunábhair ar an ábhar nó ar chóipeanna den ábhar a choimeád.

Ní ceadmhach ábhair ar an suíomh Gréasáin seo a mhionathrú, a atáirgeadh nó a chur ar taispeáint, a léiriú nó a scaipeadh go poiblí, nó a úsáid chun críche poiblí nó tráchtála ar bith.

Cloíonn an suíomh Gréasáin leis na Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí (I.R.279 de 2005).

Séanadh

Déanann Foras na Mara an suíomh Gréasáin um Shaibhreas ár nAigéin a chothabháil i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (“na hoibritheoirí”) thar ceann an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí idir-rannaigh chun rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoi Phlean Comhtháite Muirí na hÉireann - Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a threisiú. Rinneadh gach iarracht a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraítear ar an suíomh Gréasáin um Shaibhreas ár nAigéin beacht agus cothrom le dáta. Má thugann tú earráidí nó easnaimh ar bith faoi deara inis dúinn fúthu chomh luath agus is féidir. Ní thugann na hOibritheoirí ráthaíochtaí, gealltanais nó barántais ar bith maidir le beachtas, iomláine nó nádúr cothrom le dáta na faisnéise a sholáthraítear ar a suíomhanna Gréasáin agus ní ghlacann siad dliteanas ar bith ar chor ar bith a tharlódh de barr earráidí nó easnamh ar bith.

Coimeádann na hOibritheoirí an ceart an fhaisnéis ar fad nó cuid ar bith den fhaisnéis a sholáthraítear a athrú ag tráth ar bith, ach ní bheidh siad freagrach as, nó faoi dhliteanas i leith athrú ar bith den chineál sin ar an bhfaisnéis. Níl na hOibritheoirí faoi dhliteanas ar bith i leith caillteanas a tharlódh ó úsáid faisnéise ar na suíomhanna Gréasáin sin. Soláthraítear naisc leis na suíomhanna Gréasáin sin le suíomhanna Gréasáin seachtracha chun críche áisiúlachta amháin, agus níor ceart iad a ghlacadh mar fhormhuiniú ábhair nó chleachtais na suíomhanna Gréasáin sin.

Mura sonraítear a mhalairt tá atáirgeadh údaraithe ach amháin chun críche tráchtála, ar an gcoinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

Beartas Twitter 

Déanann Foras na Mara láithreacht Twitter Shaibhreas ár nAigéin a bhainistiú i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (“na hoibritheoirí”) thar ceann an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí idir-rannaigh ag baint úsáid as an gcuntas Twitter @OurOceanWealth.

Má leanann tú muid, is féidir leat a bheith ag súil le tvuíteanna a chumhdaíonn cuid díobh seo a leanas nó iad seo ar fad a leanas:

  • Preaseisiúintí ó ghníomhaíochtaí muirí agus urlabhraí Airí na Rannóg
  • Faisnéis maidir le gníomhaíochtaí agus imeachtaí a bhaineann le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin

Cé a leanaimid

Má leanann tú muid, ní leanfaimid tusa go huathoibríoch dá réir sin. Leanfaimid Rannóga eile de chuid Rialtas na hÉireann agus gníomhaireachtaí ar bith de chuid na Roinne a bhfuil láithreacht acu ar Twitter chomh maith le roinnt cuntas arna reáchtáil ag Institiúidí Eorpacha. D’fhéadfadh sé go leanfaí cuntais atá ábhartha do Shaibhreas ár nAigéin faoi rogha Bhiúró an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí. Má leantar cuntais dá leithéidí ní chiallaíonn sé sin formhuiniú de chineál ar bith.

@Freagraí

Fáilteoimid agus léifimid gach teachtaireacht @. Ach de ghnáth, ní bheimid ábalta freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht. Is é an dóigh is fearr le fiosrú a chur in iúl do Bhiúró an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí ríomhphost a sheoladh chuig  MarineCoordinationGroupBureau@agriculture.gov.ie

Ná cuir faisnéis phearsanta/phríobháideach ar bith i do tvuíteanna chugainn le do thoil.
Má mheasfar go bhfuil tvuíteanna nó freagraí mí-oiriúnach d’fhéadfaí bac a chur ar an úsáideoir Twitter ó @OurOceanWealth
Ní ghlacann Biúró an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí freagracht ar bith as tvuíteanna seachas tvuíteanna arna n-eisiúint ag pearsanra ainmnithe.

Infhaighteacht

D’fhéadfadh sé nach mbeadh Twitter ar fáil amanna agus ní ghlacaimid freagracht ar bith as easpa seirbhíse de bharr aga neamhfhónaimh Twitter.