Languages

-A +A

Faoin bPlean

Fíorléarscáil na hÉireann

Saibhreas ár nAigéin 

Nuair a chuirtear achar ár ngrinnill farraige san áireamh, tá Éire ar cheann de na stáit is mó san Aontas Eorpach (AE); agus cearta ceannasacha nó eisiacha aici ar cheann de na cóimheasa is mó idir farraige agus talamh (os cionn 10:1) de chuid aon Stáit san AE. 
  
Tá ár n-aigéan ina shócmhainn náisiúnta, agus é ag tacú le geilleagar éagsúil muirí a bhfuil cumas ollmhór aige leas a bhaint as an margadh domhanda muirí le haghaidhna nithe seo a leanas: 
 
  • bia mara, 
  • turasóireacht, 
  • fuinneamh, agus 
  • feidhmeanna nua ó thaobh sláinte, leighis agus teicneolaíochta de. 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin I gcomhthreo leis sin, tugann ár n-acmhainn mhuirí leasanna neamhthráchtála dúinn, mar shampla, taitneamhacht, bithéagsúlacht agus ár n-aeráid chineálta. 

Bhí an Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin bunaithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar tugadh faoi sa bhliain 2012 ‘Saibhreas ár nAigéin: Do Thuairimí a Lorg: Bealaí Nua; Cur Chuige Nua; Smaointeoireacht Nua’
 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn 

Leagtar amach sa doiciméad Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin an Fhís agus na Spriocanna Ardleibhéil atá ag an Rialtas. Freisin, leagtar amach na Príomhghníomhartha Cumasúcháin a dhéanfaidh sé chun beartas, rialachas agus timpeallacht gnó is iomchuí a chur i bhfeidhm ionas go mbeimid in ann ár n-acmhainn mhuirí a bhaint amach.  

 

Diagram of Our Vision, Goals and Enablers.

Athbhreithniú ar an Dul Chun Cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin

Dírítear sa dara  Athbhreithniú ar an Dul chun Cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2014. Freisin, déantar plé ar an fócas le haghaidh 2015. Déantar cur síos sa tuarascáil ar na príomhéachtaí, lena n-áirítear tuairisc chun dáta ar na meicníochtaí a sainaithníodh chun an Plean a chur i bhfeidhm.

Íoslódáil cóip den Athbhreithniú ar Dhul chun Cinn FBSÁA 2014
 

Comhdháil maidir le Saibhreas ár nAigéin/ SeaFest

Bhí ár nAthbhreithniú bliantúil ar Dhul chun Cinn ar siúl ag an am céanna le himeacht bhliantúil. Bhí an chéad chomhdháil bhliantúil seo maidir le Saibhreas ár nAigéin ar siúl i Meitheamh 2014. Bhí an chomhdháil dírigh ar fás inbhuanaithe agus deiseanna fostaíochta don todhchaí, na dúshláin atá le sárú againn, agus na bearta a theastaíonn chun borradh a chur faoin dul chun cinn.

Bhí an dara chomhdháil bhliantúil ar siúl i gCorcaí i mí Iúil 2015, mar chuid de imeachtaí SeaFest 2015. Dhírigh an chomhdháil seo ar na deiseanna tráchtála a chuireann aigéin na hÉireann ar fáil agus ar acmhainneacht ollmhór ár ‘ngeilleagair ghoirm’.

Tasc Fórsaí de chuid Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin

Bhunaigh an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí i gcomhthéacs Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn dhá Tasc Fhórsa; Tasc Fhórsa Forbartha (Development Task Force) agus Tasc Fhórsa Cumasóirí (Enablers Task Force on Marine Spatial Planning) chun na spriocanna agus príomhgníomhartha le cuidiú le n-ár acmhainn mhuirí a bhaint amach. Foilsíodh dhá tuarisc de chuid an Tasc Fhórsa Forbartha agus an Tasc Fhórsa Cumasóirí ar an 10ú Iúil ag an dara comhdháil bliantiúil.

Íoslódáil cóip den Tuarascáil an Tasc Fhórsa Forbartha (Development Task Force Report)

Íoslódáil cóip den Tuarascáil an Tasc Fhórsa Cumasóirí (Enablers Task Force on Marine Spatial Planning Report)

Tuarascálacha Stádais 2013  

Féach ár dTuarascálacha Stádais thíos chun tuairiscí chun dáta maidir le sonraíochtaí a fháil.

Tuarascáil Stádais Mhí na Nollag 2013
Tuarascáil Stádais Mhí Mheán Fómhair 2013
Tuarascáil Stádais Mhí an Mheithimh 2013

 

Harnessing Our Ocean Wealth from Marine Institute on Vimeo.